رایان پشتیبان در یک نگاه

فعالیت این شرکت در زمینه پشتیبانی شبکه و پشتیبانی کامپیوتر میباشد. که بیش از ۱۳ سال در این زمینه سابقه کاری در خصوص نگهداری شبکه و نگهداری کامپیوتر شرکت ها و موسسات تجاری ، بازرگانی ، تولیدی ، کارخانجات و … داشته است.

about