نگهداری شبکه

شرکت رایان پشتیبان باهدف گسترش صنعت IT وبه منظوراعتلای سطح کیفی وکمی بنیان های ارتباطی کشوربابهره گیری ازمدیران مجرب وکارآزموده وباتکیه برسال ها تجربه کارشناسان خوددرعلوم ارتباطات واطلاعات،فعالیت خود را درعرصه فناوری اطلاعات کشورهمواره دنبال نموده است. فعالیت این شرکت درزمینه سخت افزار، نرم افزار و شبکه می باشد و در همین راستا افتخارهمکاری بابسیاری ازنهادها وسازمانهای دولتی و خصوصی درزمینه مشاوره و پیاده سازی پروژه های شبکه و دیتا سنتر ،اتوماسیون و سرویس و نگهداری راکسب نموده است .