انواع کنترل دسترسی به شبکه
کنترل دسترسی به شبکه به فرآیندی گفته میشود که طی آن از دسترسی کاربران و دستگاههای غیر مجاز و تعیین شده به شبکه، جلوگیری میشود. اما گاهی اوقات نیاز میشود که به افرادی که پیش از این در شبکه حضور نداشتند، دسترسی با اختیارات محدود داده شود. این مسئله، یکی از مهمترین نکاتی است که