خدمات شبکه
خدمات کابل کشی ، داکت کشی، پسیو و اکتیو شبکه در پاسداران بخش دیگری از نصب و راه اندازی شبکه مربوط به اکتیو شبکه است . در واقع ابزارهایی که برای عملکرد خود احتیاج به برق داشته باشند تجهیزات اکتیو گفته می شود . در واقع تجهیزات اکتیو دارای اکان اعمال تغییر به خصوصی بر