تجارت
موضوعات داغ

تشکیل شرکت سهامی عام

در این مطلب به صورت کامل موسسه های تشکیل شرکت سهامی عام را برای شما آماده کرده است امیدوارم مطلب مفیدی برای شما باشد همراه ما باشید !

کلیات:

ماده 1- شرکت سهامی عام سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» تشکیل می گردد.

ماده 2- در شرکت سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می نمایند.

ماده 3- در موقع تأسیس و در طول فعالیت، سرمایه شرکت نباید از پنج میلیارد ریال کمتر باشد.

ماده 4- حداکثر سهم هر شخص حقیقی و حقوقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت در شرکت سهامی عام براساس جدول ذیل می باشد:

نوع سهامدارحداکثر سهم در شرکت تعاونی
شخص حقیقی5/0 (نیم) درصد سرمایه
شخص حقوقی5 درصد سرمایه
شخص حقوقی که تعاونی سهامی عام یا فراگیر ملی است10 درصد سرمایه
شخص حقوقی دولتی و یا مجموع آنها در مناطق کمتر توسعه یافته49 درصد سرمایه
شخص حقوقی دولتی و یا مجموع آنها در سایر مناطق20 درصد سرمایه
مؤسسه عمومی غیردولتی20 درصد سرمایه
مجموع مؤسسات عمومی غیردولتی49 درصد سرمایه

تبصره 1- در هر حال سهم مجموع شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی در شرکت سهامی عام نباید بیش از 49% سرمایه شرکت باشد.

تبصره 2- شرکت سهامی عام که در گرایش های بانک، بیمه، سرمایه گذاری و… تشکیل می گردند. موظف می باشند حد نصاب های مقرر مربوط به سرمایه را که توسط دستگاه های تخصصی ذیربط تعیین می گردد، رعایت نمایند.

ماده 5- کلیه سهام با نم بوده و مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

ماده 6- عبارت «تعاونی سهامی عام» باید بعد از نام شرکت، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها، آگهی ها و  تابلوی شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 شرکت سهامی عام

فرآیند اجرایی کار:

ماده 7- برای تشکیل شرکت سهامی عام ، مؤسسین باید به پایگاه اینترنتی www.icomportat.ir مراجعه و اساسنامه و تشکیل شرکت سهامی عام عام را دریافت و مطاملعه نمایند. پس از آن در صورت موافقت، فرم درخواست موافقت با تشکیل شرکت تعاونی (مطابق فرم شماره 1)، لیست مؤسسین (مطابق فرم شماره 2) و کلیات طرح پیشنهادی (مطابق فرم شماره 3) را تکمیل نموده و به انضمام فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مؤسسین (باید توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد) به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارئه نمایند.

تبصره 1- چنانچه کلیه مؤسسین اشخاص حقیقی باشند، تعداد آنها نباید کمتر از چهل نفر باشد.

تبصره 2- به ازاء هر شخص حقوقی ده نفر و به ازاء هر شخص حقوقی که تعاونی سهامی عام با فرگیر ملی باشد بیست نفر از حدنصاب قید شده در تبصره (1) این ماده کاسته خواهد شد. علی ایحال تعداد مؤسسین نباید کمتر از پنج نفر باشد.

تبصره 3- چنانچه تعداد مؤسسین بیش از ده نفر باشد باید پنج نفر از آنها به وکلت از طرف سایر مؤسسین (مطابق فرم شماره 4) طرح اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکت را امضاء نمایند.

تبصره 4- هرگاه مؤسسین اشخاص حقوقی باشند باید به جای فتوکپی اساسنامه و کارت ملی، روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات مدیران را که توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده است، به انضمام معرفی نامه کتبی نماینده ارائه نمایند.

تبصره 5- مؤسسین در صورت نیاز می توانند در کلاس آموزش یک روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت نمایند.

ماده 8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بررسی «درخواست تشکیل شرکت تعاونی و مدارک ضمیمه» در صورت تکمیل بودن مدارک، حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به صدور موافقتنامه تشکیل شرکت (مطابق فرم شماره 5) اقدام می نماید. نماینده مؤسسین موظف است اصل موافقتنامه تشکیل سه نسخه رونوشت موافقتنامه تشکیل را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت و نسبت به تعیین نام، اخذ مجوز فعالیت از دستگاه تخصصی ذیربط (در صورت لزوم) و افتتاح  حساب به نام شرکت در شرکت تأسیس نزد بانک توسعه تعاون اقدام نمایند.

ماده 9- مؤسسین باید حداقل 20 % سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل 35% مبلغ تعهد شده ر در حسابی به نام «شرکت در شرف تأسیس» نزد بانک توسعه تعاون واریز نمایند. پس از آن:

نحوه ارائه مدارک:

الف – چنانچه سرمایه شرکت کمتر از ده میلیارد ریال باشد، از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف می باشد. در این صورت مؤسسین باید مدارک ذیل را جهت کسب اجازه پذیره نویسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند:

 شرکت سهامی عام
 • چهار نسخه طرح اظهارنامه شرکت تعاونی سهامی عام که کلیه صفحات آن با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.
 • چهارنسخه طرح اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام که کلیه صفحات آن با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.
 • چهار نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که کلیه صفحات آن با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.
 • یک نسخه فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مؤسسین که توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده است.
 • گواهی تأیید نام شرکت در شرف تأسیس به همراه یک نسخه فتوکپی آن.
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه تعهد شده توسط مؤسسین به همراه دو نخسه فتوکپی آن.
 • فرم تکمیل شده استعلام ثبت (فرم الف – 1)
 • فرم تکمیل شده بیانیه معافیت از ثبت سهام در دست انتشار (فرم م – 1).

ب – چنانچه سرمایه شرکت بیش از ده میلیارد ریال باشد، باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت  گردد. در این صورت مؤسسین باید مدارک ذیل را جهت کسب اجازه پذیره نویسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند:

 • چهار نسخه طرح اظهارنامه شرکت تعاونی سهام عم که کلیه صفحات آن با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.
 • چهار نسخه طرح اساسنامه شرکت تعاونی طرح اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام که کلیه صفحات آن با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.
 • چهار نسخه طرح اعلامیه پذیره نیوسی سهام که کلیه صفحات آن با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.
 • یک نسخه فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مؤسسین که توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده است.
 • گواهی تأیید نام شرکت در شرف تأسیس به همراه یک نسخه فتوکپی آن.
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه تعهد شده توسط مؤسسین به همراه دو نسخه فتوکپی آن.
 • فرم تکمیل شده استعلام ثبت (فرم الف – 1)
 • فرم تکمیل شده بیانیه ثبت سهام در دست انتشار (فرم ب – 1/1)
 • یک نسخه طرح کسب و کار یا امکان سنجی برای انجام سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده و انجام فعالیت های منطبق با طرح اساسنامه
 • اظهارنامه مشاور حقوقی در خصوص رعایت قوانین و مقررات در تشکیل شرکت سهامی عامعام و عرضه عمومی سهام
 • مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیربط
 • مستندات مربوط به حقوق نحصاری شرکت (در صورت وجود)
 • فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تأسیس (فرم ح – 1).
 • یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشاور عرضه (در صورت وجود).
 • یک نسخه از قرارداد منعقده با عامل و متعهد پذیره نویسی

تبصره 1- در رابطه با بند (4) قسمت الف و ب، چنانچه مؤسسین اشخاص حقوقی باشند، ارائه روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات مدیران که توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده است به انضمام معرفی نامه کتبی نماینده شخصیت حقوقی کافی می باشد.

تبصره 2- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در بانک توسعه تعاون تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

ماده 10- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه روز مدارک، مندرج در ماده (9) را بررسی و در صورت تکمیل بودن مدارک؛ مراتب را جهت صدور مجوز به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می نماید.

ماده 11- نماینده مؤسسین موظف است پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اخذ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

ماده 12- بعد از صدور مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط اداره ثبت شرکت ها، مؤسسین باید اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی تعیین گردیده، آگهی نموده و ضمن ارئه یک نسخه از روزنامه های مذکور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقمندان قرار دهند.

ماده 13- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده، علاقمندان به بانک مراجعه به ورقه تعهد سهام (مطابق فرم شماره 6) را مضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند نمود.

تبصره 1- ورقه تعهد سهام در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود.

تبصره 2- در صورتی که ورقه تعهد سهام را شخصی برای دیگری امضاء کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.

تبصره 3- امضاء ورقه تعهد سهام نشانگر قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.

ماده 14- پس از اتمام مهلت پذیره نویسی و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و حداقل 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هریک از تعهد کنندگان را تعیین و سپس جهت اخذ مجوز انتشار آگهی دعوت؛ مدارک، ذیل را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند:

 • سه نسخه فهرست اسامی و مشخصات کامل سهامداران (مطابق فرم شماره 7).
 • دو نسخه طرح آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس (مطابق فرم شماره 8).
 • دو نسخه گزارش مؤسسین که باید به مجمع عمومی مؤسس ارائه گردد.
 • تقاضانامه برای حضور ناظر در مجمع عمومی مؤسس.
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه تعهد شده توسط سهامداران به همراه فتوکپی آن.

تبصره 1- شرکت های با سرمایه ده میلیارد ریال و بیش از ده میلیارد ریال موظفند قبل از ارائه مدارک فوق به وزارت تعاون، کار و رفاه، اجتماعی، یک نسخه فرم تأییدیه بانک در خصوص مانده حساب در پایان پذیره نویسی (فرم ح -3) را از بانکی که پذیره نویسی در آن صورت پذیرفته، دریافت و به انضمام یک نسخه از مدارک بندهای (1)، (2) و (3) به سازمان بورس و اورق بهدار ارائه و مجوز انتشار آگهی دعوت را دریافت نمایند.

تبصره 2- گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است، برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

تبصره 3- قبل از برگزاری مجمع عمومی مؤسس شرکت هایی که تعداد سهامداران آن را از پانصد  نفر بیشتر است، انجام تشریفات بلوک بندی براساس آئین نامه مربوطه الزامی است.

ماده 15- مؤسسین باید آگهی دعوت مجمع عومی مؤسس را در دو روزنامه کثیرالانتشاری که در طرح اعلامیه پذیره نویسی تعیین گردیده، منتشر نمایند.

تبصره 1- فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز می باشد.

تبصره 2- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی است.

ماده 16- قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، هر صاحب سهمی که قابل به حضور در مجمع عمومی باشد باید طی مدت زمان مشخص شده در آگهی دعوت به محل اعلام شده در آگهی مراجعه و با ارائه فیش واریزی، نسخه دو فرم تکمیل شده ورقه تعهد سهام و اصل کارت ملی به نماینده مؤسسین، ورقه ورود به جلسه (مطابق فرم شماره 9) را دریافت نماید.

تبصره 1- فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

تبصره 2- حضور وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم به شرط ارائه وکالتنامه کتبی (مطابق فرم شماره 10) یا برگه نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

تبصره 3- داوطلبین تصدی سمت هیأت مدیره و بازرسی باید طی مدت زمان مشخص شده در آگهی دعوت به محل اعلام شده در آگهی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست تصدی سمت هیأت مدیره و بازرسی اقدام نمایند (مطابق فرم شماره 11 و12).

تبصره 4- به استناد اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدیرعامل اعضاء هیأت مدیره شرکت نباید از کارکنان دولت باشند.

ماده 17- کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور در جلسه مجمع عمومی مؤسس را دارند.

تبصره 1- حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند، در جلسه مجمع عمومی مؤسس ضروری است.

تبصره 2- حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع در مجمع عمومی مؤسس به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه، الزامی می باشد.

تبصره 3- باید از حاضرین در مجمع فهرستی (مطابق فرم شماره 13) شامل: هویت کامل، اقامتگاه، تعداد سهام و تعداد آراء هریک از حاضرین تهیه و به امضای آنان برسد.

ماده 18- مجمع عمومی مؤسس توسط هیأت رئیسه ای که مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر است؛ اداره می شود. اعضاء هیأت رئیسه با رأی اکثریت نسبی حاضرین در مجمع انتخاب می شوند.

بیشتر بخوانید : ارکان اصلی اداره شرکت های سهامی

 شرکت سهامی عام

تبصره 1- رئیس مجمع و نظار از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

تبصره 2- در صورتی که عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند، در جلسه مجمع عمومی حاضر شوند، هیأت رئیسه می تواند رسمیت جلسه را اعلام نموده و بررسی دستورات جلسه را آغاز نماید.

ماده 19- وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح ذیل می باشد:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
 • تعیین دو روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
 • انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت.

تبصره 1- در رابطه با بندهای (1)، (2) و (3) هر سهم دارای یک رأی بوده و تصمیمات باید به تصویب حداقل دو سوم آراء حاضر در جلسه مجمع برسد. در خصوص انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت، اکثریت نسبی آراء حاضر معتبر می باشد.

تبصره 2- در خصوص انتخاب هیأت مدیره، تعداد آراء هررأی دهنده در تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حتی رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک داوطلب اختصاص دهد و یا آراء خود را بین هرچند داوطلب که مایل است، تقسیم نماید.

تبصره 3- هیأت رئیسه مجمع مجاز است به هریک از داوطلبین تصدی سمت هیأت مدیره و یا بازرسی به طور مساوی فرصت دهد تا خود را به سهامداران حاضر در جلسه مجمع معرفی نمایند.

تبصره 4-هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند و قبولی سمت به منزله این است که هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند.

ماده 20- هرگاه در مجمع عمومی مؤسس تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ، تصویب واقع نشود، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می تواند اعلان تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید.

تبصره 1- تمدید جلسه نیاز به دعوت و آگهی مجدد ندارد و جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده 21- اگر در اولین مجمع عمومی مؤسس اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین برگزار می گردد؛ مشروط بر اینکه، حداقل بیست روزقبل از انعقاد  آن مجمع، آگهی دعوت آن باید قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است؛ منتشر گردد.

تبصره 1- مجمع عمومی نوبت دوم و سوم وقتی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند.

تبصره 2- در صورتی که در مجمع عمومی نوبت سوم، حدنصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید؛ مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام نموده و مراتب را جهت انجام تشریفات قانونی به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساندند.

ماده 22- پس از اینکه مجمع عمومی مؤسس وظایف خود را به نحو احسن انجام داد، از آن تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

ماده 23- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی مؤسس باید سه نسخه صورتجلسه (مطابق فرم شماره 14) توسط منشی تهیه و تدوین گردیده و به امضاء هیأت رئیسه مجمع برسد.

تبصره 1- در صورتی که هریک از سهامداران نسبت به مراحل تشکیل شرکت معترض باشد، ظرف مدت پنج روز باید مراتب را کتباً به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجتمعی اعلام نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است طبق قوانین وم قررات مربوطه، ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

تبصره 24- پس از انتخاب هیأت مدیره، وظایف مؤسسین به پایان رسیده و هیأت رئیسه مجمع موظف است کلیه مدارک را به هیأت مدیره تحویل دهد.

ماده 25- هیأت مدیره موظف است در اولین جلسه خود رئیس و نایب رئیس را از میان خود و مدیر عامل را از میان سهامداران و یا خارج از آنان انتخاب و علاوه بر آن صاحبان امضای مجاز را تعیین نموده و همچنین به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با حق توکیل به غیروکالت دهد تا تشریفات قانونی ثبت شرکت را به انجام رساند (مطابق فرم شماره 15)

نحوه ثبت شرکت:

ماده 26- هیأت مدیره موظف است به منظور تشکیل شرکت سهامی عام ظرف مدت سه روز مدارک مصدق ذیل را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید:

 • دو نسخه آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس در روزنامه های تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی
 • سه نسخه فهرست اسامی و مشخصات کامل حاضرین در مجمع عمومی مؤسس (مطابق فرم شماره 13)
 • سه نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس (مطابق فرم شماره 14)
 • سه نسخه اظهارنامه شرکت
 • چهار نسخه اساسنامه شرکت (ذیل کلیه صفحات آن باید به امضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی مؤسس برسد)
 • دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره (مطابق فرم شماره 15)
 • دو نسخه فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یا بازرسان (باید توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد).

تبصره 1- شرکت های با سرمایه ده میلیارد ریال و بیش از ده میلیارد ریال موظفند پس از اعلام وزرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نسخه از مدارک بندهای (1)، (3) و (5) را به سازمان بورس و اوراق  بهادار ارائه و تأیید نامه ثبت را از سازمان دریافت نمایند.

تبصره 2- دررابطه با بند (7)، چنانچه اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان اشخاص حقوقی باشند، ارائه روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات مدیران که توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده است، به انضمام معرفی نامه کتبی نماینده شخصیت حقوقی کافی می باشد.

ماده 27- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت ده روز مدارک را بررسی و در صورت کامل بودن، مدارک را ممهور به مهر آن، وزارت نموده و سپس طی نامه ای (مطابق فرم شماره 16) که منضم به مدارک شرکت می باشد، مراتب را به منظور ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نماید.

ماده 28- هیأت مدیره موظف است پس از تشکلیل شرکت سهامی عام، یک نسخه از مدارک ذیل را که به تأیید اداره ثبت شرکت ها رسیده و ممهور به مهر آن اداره می باشد، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید:

 • آگهی تأسیس شرکت
 • اظهارنامه شرکت
 • اساسنامه شرکت

ماده 29- در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در بند (1) ماده (9) به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نامه ای به «اداره ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است» ارسال و خواستار عدم ثبت شرکت می گردد. اداره ثبت شرکت ها نیز پس از آن گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهم و تأدیه وجوه در آن انجام گردیده ارسال می نماید تا مسئولین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.

ماده 30- استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت تعاونی سهام عام در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده (29).

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)
برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن